Cách tính tuổi chó, mèo sang tuổi người

Cách tính tuổi chó quy đổi sang tuổi người:

Cách tính tuổi mèo quy đổi sang tuổi người:

 

Nguồn: Sưu tầm