Bảng Giá


Thông thường
Phản hồi trong vòng 24h
Bác sĩ thú y XX.000 VNĐ
Thạc sĩ thú y XX.000 VNĐ
Chuyên gia
Phó giáo sư, Giáo sư
XX.000 VNĐ
Khẩn cấp
Phản hồi trong vòng 30 phút
Bác sĩ thú y XX.000 VNĐ
Thạc sĩ thú y XX.000 VNĐ
Chuyên gia
Phó giáo sư, Giáo sư
XX.000 VNĐ