Bảng Giá


Thông thường
Phản hồi trong vòng 24h
Bác sĩ thú yXX.000 VNĐ
Thạc sĩ thú yXX.000 VNĐ
Chuyên gia
Phó giáo sư, Giáo sư
XX.000 VNĐ
Khẩn cấp
Phản hồi trong vòng 30 phút
Bác sĩ thú yXX.000 VNĐ
Thạc sĩ thú yXX.000 VNĐ
Chuyên gia
Phó giáo sư, Giáo sư
XX.000 VNĐ